1. Sázení u Sportingbet

July 28, 2009 by Zdenek · Leave a Comment
Filed under: Pravidla, Sportingbet 

1.1

Sportingbet odkazuje na Sportingbet.com, jeden z obchodních názvů (i) Internet Opportunity Entertainment Limited – společnosti registrované ve státě Antigua a Barbuda (reg. č. 12628) s registrovanou adresou c/o Corporate & Trust Services (Caribbean) Limited, Lower Factory Road, St. Johns, Antigua a Barbuda a (ii) Interactive Sports (C.I.) Limited – společnosti registrované v Alderney (reg. č. 1622) s registrovanou adresou 8 Albert Mews, Ollivier Street, Alderney. Internet Opportunity Entertainment (Sports) Limited a Interactive Sports (C.I.) Limited jsou dceřiné společnosti v úplném vlastnictví Sportingbet Plc. Sportingbet Plc je společnost registrovaná v Anglii a Walesu (reg. č. 3534726) s registrovanou adresou kanceláře: 4th Floor, 45 Moorfields, London EC2Y 9AE. Kromě toho Sportingbet (Management Services) Limited (reg. č. 3984715) s registrovanou adresou 4th Floor, 45 Moorfields, London, EC2Y 9AE je dceřinou společností v úplném vlastnictví Sportingbet Plc.
1.2

Sportingbet má licence k provozování her a sportovních sázek prostřednictvím elektronických médií na globální bázi. Interactive Sports (C.I.) Limited, Alderney vlastní licenci sázkové kanceláře a herní licenci vlastní Internet Opportunity Entertainment Limited, Antigua a Barbuda.
1.3

Na klienty Sportingbet se nevztahuje žádná daň ze sázek či podobná daň. Přesto je však třeba, aby klienti jednali v souladu s místními zákony země, ve které žijí. V případě nejasností, doporučujeme konzultaci s nezávislou institucí.
1.4

Veškeré sázky přijaté v Evropě jsou považovány za sázky podané a přijaté v jurisdikci Alderney a veškeré sázky přijaté mimo Evropu jsou považovány za sázky podané a přijaté v jurisdikci Antigua a Barbuda, v obou případech v souladu s podmínkami našich licencí.
1.5

Před otevřením účtu či podání sázky u Sportingbet je na odpovědnosti každého uživatele ověřit si, že jedná v souladu s jeho místními zákony vztahujícími se k sázení.
1.6

Internetové sázení nemusí být povoleno v zemi, ve které se nacházíte. Pokud tomu tak je, pak nejste oprávněn používat vaši platební kartu pro sázkové účely. V případě nejasností, doporučujeme konzultaci s nezávislou institucí.
1.7

Tato pravidla se řídí a jsou předkládána v souladu se zákony Alderney - toto se vztahuje na sportovní sázky a sázky podané v herně dle definice v bodu 1.4 výše. Současně platí, že se tato pravidla řídí a jsou předkládána v souladu se zákony Antigua a Barbuda - toto se vztahuje na sázky podané v kasínu, pokeru a hrách mimo herny. Případné spory se budou řešit dle zákonů Alderney nebo Antigua a Barbuda dle uvedené příslušnosti.

Registrujte se zde!

2. Pravidla sázení na Sportingbet

July 28, 2009 by Zdenek · Leave a Comment
Filed under: Pravidla, Sportingbet 

2.1

Nehledě k jakýmkoliv překladům těchto pravidel, je nutné v případě jakýchkoliv nejasností kontrolovat anglickou verzi pravidel publikovanou na www.sportingbet.com (www.sportingbet.com/t/info/rules/rules.aspx). Veškeré případné spory či nároky jakékoli strany budou interpretovány výhradně dle těchto pravidel v anglickém jazyce.
2.2

Vedení společnosti si vyhrazuje právo měnit, upravovat či doplňovat tato pravidla a nepovažuje za nutné upozorňovat na nová pravidla jinak, než jejich uvedením na webové stránce Sportingbet.
2.3

Otevřením účtu či uzavřením sázky u Sportingbet se předpokládá, že uživatel přijímá tato pravidla.
2.4

Veškeré informace podané operátory zákaznického servisu mají pouze informační charakter. Vždy je nutné se řídit pravidly a podmínkami Sportingbet. I přesto, že se snažíme zákazníkovi sdělit, co nejpřesnější informace, je vždy na zodpovědnosti každého zákazníka dodržovat a řídit se platnými pravidly a podmínkami Sportingbet.

Registrujte se zde!

3. Věkové omezení na Sportingbet

July 28, 2009 by Zdenek · Leave a Comment
Filed under: Pravidla, Sportingbet 

3.1

Sportingbet přijímá sázky pouze od klientů starších 18 let. Právo zrušit platnost jakýchkoliv transakcí s nezletilými či dlužníky je vyhrazeno.

Registrujte se zde!

4. Odpovědnost za účet na Sportingbet

July 28, 2009 by Zdenek · Leave a Comment
Filed under: Pravidla, Sportingbet 

4.1

Uživatelé by si měli ověřit stav jejich účtu při každém přihlášení se na stránky či telefonickém kontaktu zákaznické linky Sportingbet. V případě jakýchkoliv pochybnosti o stavu účtu, je na uživatelovu odpovědnost neprodleně informovat Sportingbet, a to společně s předložením vlastních záznamů o transakcích od doby, kdy byl stav účtu naposledy ověřen.
4.2

Při přihlášení se na stránky či telefonickém kontaktu zákaznické linky je odpovědností každého uživatele uvádět správné uživatelské jméno a heslo.
4.3

Odpovědností každého uživatele je udržovat aktuální informace svého účtu jedná se především o adresu, telefonní číslo a platební/bankovní údaje.
4.4

Odpovědností každého uživatele je, aby zachoval svoje uživatelské jméno a bezpečnostní informace v tajnosti. Pokud se stane, že se klient obává, že došlo k jejich odhalení, měl by o tom okamžitě uvědomit společnost, načež může obdržet nové přihlašovací údaje a jakékoliv budoucí transakce s použitím předchozích přihlašovacích údajů budou neplatné.
4.5

Jakákoliv sázka podaná prostřednictvím internetu za použití uživatelského jména a hesla bude považována za platnou. Tato sázka musí být v souladu s našimi kritérii dostatečného zůstatku na uživatelově účtu a s maximálními limity výher, které Sportingbet přijímá (viz. pravidlo 8 – Limity výher).
4.6

Sportingbet není povinen informovat klienty o skutečnosti, že mají zůstatky na účtu. Pokud je účet neaktivní po dobu delší než 12 měsíců, uživatel pozbude zbývajícího zůstatku.
4.7

Sportingbet povoluje pouze jeden účet na osobu – tato data jsou uchovávána v naší databázi a denně prověřována. Jakýkoliv další účet, otevřený pod stejnými kontaktními a osobními údaji či ze stejné IP adresy vztahující se k již existujícímu účtu, bude ihned uzavřen a sázky zrušeny dle uvážení Sportingbet. Sportingbet si vyhrazuje právo zpětně vymáhat jakékoliv výhry dosažené tímto jednáním. K zajištění neduplicity uživatelských účtů jsou veškeré nové registrace monitorovány.
4.8

Sportingbet si vyhrazuje právo bez oznámení zavřít zákazníkův Sportingbet účet v případě, že v registračním formuláři byly např. v položce uživatelské jméno použity vulgarismy či podobně nevhodná spojení.

Registrujte se zde!

5. Podávání sázek na Sportingbet

July 28, 2009 by Zdenek · Leave a Comment
Filed under: Pravidla, Sportingbet 

5.1
Sázka bude považována za neplatnou, pokud její podání nebude úplné.

5.2
Po podání sázky je uživatel vyrozuměn potvrzením o jejím řádném přijetí.

5.3
V případě, že zákazník podá více shodných sázenek, mohou být tyto sázenky posouzeny jako jedna sázenka. Pokud nastane tento případ, pak jsou všechny sázenky zrušeny mimo první takto podané sázenky. V případě, že je podáno více single sázenek (sázek na jednu událost) na shodnou událost, *mohou být tyto sázenky posouzeny jako jedna sázenka. Pokud nastane tento případ, pak jsou všechny sázenky zrušeny mimo první takto podané sázenky

Použití konstanty (“banker”) se záměrem obejít online limity není povoleno. Sportingbet si vyhrazuje právo zrušit jakékoliv sázenky v případě, že 1 událost (konstanta, “banker”) je kombinována s dalšími událostmi i na jiných sázenkách. Pokud nastane tento případ, pak jsou všechny sázenky zrušeny mimo první takto podané sázenky.

5.4
Pokud klient podá více sázek, budou zpracovány v takovém pořadí, v jakém byly obdrženy.

5.5
Sportingbet si vyhrazuje právo kdykoliv odmítnout jakoukoliv sázku či část sázky bez udání důvodu. Dále si Sportingbet vyhrazuje právo bez udání důvodu uzavřít uživatelský účet a zaslat zpět uživateli zbývající zůstatek. V takovém případě budou otevřené sázky zrušeny.

5.6
Minimální sázka online je ekvivalentem 0.50 GBP ~ 25 CZK / 30 SKK / 1 EUR / 1 USD dle zákazníkem zvolené měny.

5.7
Pokud uživatel zadává víceznačné instrukce, Sportingbet si vyhrazuje právo rozdělit celkovou částku sázky mezi potenciální výsledky. Pokud je to neproveditelné, Sportingbet si vyhrazuje právo zrušit platnost celé sázky. V každém případě je rozhodnutí společnosti konečné.

5.8
Zákazníci nemohou zrušit nebo změnit sázku, pokud je sázka podána a její přijetí potvrzeno.

5.9
Hromadné sázky jsou přijímány, nicméně takové sázky, kde výsledek jedné části ovlivňuje výsledek další, nemohou být přijaty. (viz. pravidlo 10 – Spolu související sázky).

5.10
Všechny kurzy sázek podléhají změnám a stávají se pevnými v momentu podání sázky. Sportingbet nemůže nést odpovědnost za překlepy a selhání lidského faktoru, které způsobí chybu či vynechání při vypsání, publikování či vyznačení kurzů sázek či výsledků jiných, než bylo zamýšleno, nebo způsobí přijetí sázek v rozporu s pravidly Sportingbet.
V případě, kdy dojde k přijetí sázky v chybně vypsaném kurzu, si Sportingbet vyhrazuje právo tuto sázku zrušit.

5.11
Sportingbet nenese žádnou zodpovědnost za zjevnou chybu, chybu způsobenou překlepem, selháním lidského faktoru či softwaru a to v jakémkoli produktu a informacích nabízených buď na stránkách Sportingbet nebo na stránkách třetích stran, které poskytují produkty a informace Sportingbet a vedou k uzavření sázky u Sportingbet. Sportingbet si vyhrazuje právo zrušit, dle vlastního uvážení, jakoukoli sázku v případě, že tuto sázku považuje za podanou v momentu, kdy došlo k takovéto chybě.

5.12
Sportingbet si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv sázku bez udání důvodu.

5.13
Sportingbet si vyhrazuje právo ponechat, dle vlastního uvážení, jakoukoli finanční částku na účtě klienta, domnívá-li se, že byla získána buď jako důsledek jakékoli chyby popsané v bodě 5.11 výše, jakékoli podvodné činnosti nebo jakékoli jiné aktivity podobné povahy, kterou Sportingbet považuje za uskutečněnou ve zlé víře.

5.14
Sázky budou přijímány do zveřejněného zahajovacího času. Pokud je sázka, která zahrnuje akci po jejím zahajovacím času, neúmyslně přijata, Sportingbet si vyhrazuje právo zrušit platnost takto uzavřené sázky. Vyjímkou jsou sázky, které jsou nabízeny v průběhu utkání, tzv. In Play či Live sázky.

Registrujte se zde!

6. Platby na Sportingbet

July 28, 2009 by Zdenek · Leave a Comment
Filed under: Pravidla, Sportingbet 

6.1

Žádný zaměstnanec Sportingbet nemůže nabízet úvěr. Klient je odpovědný za udržování dostačující finanční částky na svém účtu a podle ní uzavírat své sázky. Sportingbet si vyhrazuje právo zrušit platnost jakékoliv neúmyslně přijaté sázky, pokud na klientově účtu není dostatečná částka na pokrytí celé sázky.
6.2

Sázky podané pomocí kreditních nebo debetních karet nejsou platné, dokud společnost zaplacenou částku neobdrží. V případě, že částka není k dispozici před začátkem akce, ke které se sázka vztahuje, tato sázka se automaticky stává neplatnou.
6.3

Pokud budou peníze na klientův účet připsány omylem, je na klientovu odpovědnost neodkladně ohlásit tuto chybu Sportingbet. Jakákoliv výhra po této chybě a před jejím ohlášením společnosti Sportingbet, ať už spojená s touto chybou či ne, bude považována za neplatnou a bude vrácena Sportingbet.
6.4

Výhra bude připsána na uživatelský účet po potvrzení o konečném výsledku.
6.5

Uživatel smí na svůj vlastní sázkový účet vkládat peníze pouze svou vlastní kreditní / debetní kartou. Jakékoliv vklady pomocí kreditní / debetní karty někoho jiného budou vráceny a všechny sázky uzavřené z peněz této karty budou považovány za neplatné.
6.6

Uživatel může mít pouze jeden sázkový účet, na kterém jsou peníze. Jakékoliv další financované účty budou zrušeny a vložené částky vráceny.
6.7

Sportingbet nebude v žádném případě a za žádných okolností odpovědný za jakékoliv škody a ztráty bez omezení, které jsou považovány nebo prohlašovány za dopad či následek této webové stránky nebo jejího obsahu, včetně neomezených zpoždění či výpadku provozu či přenosu, poruch spojení, lidských využití a zneužití této stránky nebo jejího obsahu nebo jakýchkoliv chyb a opomenutí v obsahu.
6.8

Sportingbet si vyhrazuje právo zrušit platnost všech sázek uzavřených skupinou lidí jednajících s úmyslem podvést Společnost. Ty mohou zahrnovat právnické osoby, příbuzné osoby, organizace, bookmakery a jejich zaměstnance.

Registrujte se zde!

7. Případné spory na Sportingbet

July 28, 2009 by Zdenek · Leave a Comment
Filed under: Pravidla, Sportingbet 

7.1 Sportingbet tímto informuje všechny klienty, že v zájmu všech zúčastněných stran vede záznamy o telefonní i elektronické komunikaci s klienty. Pokud nastane spor, který Sportingbet nemůže rozhodnout, mohou být tyto záznamy předány arbitrům.

7.2 Sportingbet je členem European Sports Security Association (ESSA) a je zavázán k legálnímu a zodpovědnému sportovnímu sázení. Zákazníkům jsou nabízeny korektní služby zbavené zmanipulovaných, podplacených či jinak ovlivěných událostí. Více informací o politice a kodexu ESSA naleznete na http://www.eu-ssa.org.

Sportingbet, jakožto člen ESSA, dodržuje systém brzkého varování této organizace, který je zaměřen na zjišťování takovýchto nekalých sázkových aktivit a jednání.

V případě zjištění takovéto aktivity si Sportingbet vyhrazuje právo dle vlastního uvážení:
- pozastavit nabídku jakékoliv události či sázky k této události; a
- odložit a/nebo zadržet platbu vztahující se k jakékoliv události či sázce k této události, a to až do doby úplného prošetření této události nebo skupiny událostí příslušnou sportovní federací prostřednictvím ESSA.

Dále, v případě, že je ze strany ESSA, v souladu s příslušným sportovním řídícím orgánem, potvrzena aktivní manipulace s událostí nebo sérií událostí si Sportingbet vyhrazuje právo dle vlastního uvážení pozastavit jakékoli sázky podané k těmto událostem. Toto platí, jak pro přesně určené jednotlivce reportované organizací ESSA, kteří zneužili interní sportovní informace, tak i pro jednotlivce, které Sportingbet důvodně považuje za spojené, jednající ve shodě či jinak zapojené s těmito jednotlivci.

7.3 Klient se může obrátit a řešit případný spor přes kontrolní komisi Alderney Gambling Control Commission http://www.gamblingcontrol.org. v případě, že není spokojen se stanoviskem Sportingbet.

Registrujte se zde!

8. Limity výher na Sportingbet

July 28, 2009 by Zdenek · Leave a Comment
Filed under: Pravidla, Sportingbet 

8.1

Maximální částka, kterou může jeden zákazník vyhrát v jednodenním sázení, bez ohledu na vsazenou částku, je 7.500.000 Kč nebo její ekvivalent v přijaté měně.
8.2

Jakákoliv sázenka zahrnující sázku z následujících sportů nebo fotbalových lig bude omezena maximální výplatou 20 000 GBP či odpovídající částkou v jiné měně:
bulharské fotbalové soutěže, maďarské fotbalové soutěže, slovenské fotbalové soutěže, ukrajinské fotbalové soutěže, české fotbalové soutěže, belgická 2.fotbalová liga, holandská 2.fotbalová liga, finské nižší fotbalové soutěže, český hokej, slovenský hokej, ruský hokej.
8.3

Jakákoliv sázenka zahrnující sázku z následujících sportů nebo fotbalových lig bude omezena maximální výplatou 50 000 GBP či odpovídající částkou v jiné měně
australské fotbalové soutěže, chorvatské fotbalové soutěže, polské fotbalové soutěže, mexické fotbalové soutěže, chilské fotbalové soutěže, italský pohár, japonské fotbalové soutěže, irské fotbalové soutěže, švýcarská 2.fotbalová liga, dánská 2.fotbalová liga, norská 2.fotbalová liga, švédská 2.fotbalová liga, německé regional fotbalové ligy, skotská 3.a 4. fotbalová liga, 2.finská hokejová liga, pozemní hokej, cyklistika.

Registrujte se zde!

9. Pravidla vyhodnocení sázek na Sportingbet

July 28, 2009 by Zdenek · Leave a Comment
Filed under: Pravidla, Sportingbet 

9.1

Sázky jsou klasicky vyhodnoceny, pokud nebyla zvolen typ sázky Výhra/Umístění (Each Way). Sázka Výhra/Umístění (Each Way) je dvojnásobnou sázkou zobrazené jednotlivé částky. Skládá se z jedné sázky na Výhru (Win) a z jedné sázky na Umístění (Place) dle podmínek uvedených u konkrétní sportovní události.

Příklad:
Sázka 100 CZK na Výhra/Umístění na vítězství Tiger Woods na US Masters (celkem vsazeno 200 CZK)
Kurz: 9.00 (8/1), 4 místa vyplácejí 1/4 kurzu
Pokud Tiger Woods zvítězí, pak obě sázky na Vítězství (Win) i na Umístění (Place) vyhrávají a to následně:
100 CZK v kurzu 9.00 (8/1) = 900 CZK (včetně vsazené částky) plus 100 CZK v kurzu 3.00 (tj. 8/1 x 1/4) = 300 CZK
Celková výhra = 1200 CZK
Pokud Tiger Woods skončí na 2., 3., či 4. místě, pak celková výhra činí 300 CZK.
9.2

Vyhodnocení bude provedeno dle kurzů a počtu umístění tak, jak bylo uvedeno v momentu přijetí sázky. Sportingbet si vyhrazuje právo měnit podmínky pro Umístění (Place) sázek Výhra/Umístění (Each Way) před či během jakékoliv sportovní události.
9.3

Pro potřeby výpočtu Výhra/Umístění (Each Way) dvojic, trojic, atd. jsou tyto vyhodnocovány jako 2 odlišné sázky, tzn. Výhra (Win) k Výhra (Win) a Umístění (Place) k Umístění (Place).
9.4

Sázky na Umístění (Place) nebudou akceptovány, pokud nebude podána odpovídající sázka na Výhra (Win). Jakákoliv sázka na Umístění (Place), neúmyslně přijatá bez odpovídající sázky na Výhra (Win), bude zrušena. Sázky na Umístění (Place) mohou být přijaty pouze na tzv. Pari-Mutuel Markets.
9.5

Dead heat rule - pravidlo Mrtvého závodu se uplatňuje v případě, že při sportovní události dojde ke shodnému vítězství více soutěžících. Jestliže k takovéto situaci dojde, pak se původní kurz dělí počtem shodně umístěných soutěžících.
9.6

Pokud dojde ke zrušení sázky, pak pro samostatnou single sázku platí, že vsazená částka se vrací. Sázky na události, které z jakéhokoliv důvodu nenastanou mohou i nemusí být vráceny – zde záleží na pravidle pro konkrétní sport. V hromadných sázenkách se pro zrušenou sázku aplikuje kurz 1,00. Z dvojic se stane single sázka, z trojice dvojice atd.
9.7

Oficiální výsledek je konečný pro vyhodnocení sázek s vyjímkou případů, kdy je přesně stanoveno jinak. Na následné změny ve výsledcích, provedené disciplinárními komisemi či jinak, nebude brán ohled. Pokud v prohlášení Sportingbet není uveden oficiální výsledek, pak platí:

všeobecně platné rozhodnutí nezávislé autority určené Sportingbet, které je konečné

nebo

stanovisko Sportingbet založené na jasných a nezvratných důkazech zveřejněné na základě všech dostupných informací.
9.8

Sázky budou provizorně stanoveny na základě dostupných důkazů, ale v případě, že finální rozhodnutí (jak uvedeno výše) se bude lišit od provizorního, bude vyhodnocení sázek zpětně změněno tak, aby odpovídalo konečnému a platnému rozhodnutí.
9.9

Konečné vyhodnocení sázek nastane v momentě, kdy bude Sportingbet považovat konečný výsledek a vyhodnocení sázek za uspokojivé s přihlédnutím na veškeré dostupné informace.

Registrujte se zde!

10. Spolu související sázky na Sportingbet

July 28, 2009 by Zdenek · Leave a Comment
Filed under: Pravidla, Sportingbet 

10.1

Hromadné sázenky, které kombinují sázky vztahující se ke stejné sportovní události nejsou akceptovány, pokud výsledek jedné sázky je v závislosti na výsledku jiné.

Příklad spolu souvisejících sázek :

Manchester United zvítězí 2 : 0
a
Wayne Rooney z Manchester United vstřelí první branku zápasu.

Jelikož gól Wayne Rooneyho ovlivní případné vítězství Manchester United 2-0, jsou tyto sázky pokládány za spolu související. Podání hromadné sázenky s těmito sázkami není možné.
Je však možné, že podobné sázky budou nabízeny jako tzv. speciální sázky. Pokud není vypsána speciální sázka a přesto dojde k podání sázenky obsahující spolu související sázky, pak je hromadná sázenka rozdělena na samostatné single sázky s odpovídající vsazenou částkou, vzniklou podílem.
10.2

Hromadné sázenky kombinující sázky na sportovní události konající se v různé době, avšak v rámci jednoho sportovního podniku / turnaje. Tyto sázky budou vyhodnoceny dle kurzu na druhou či následující sportovní událost, který je stanoven až na základě výsledku předcházející sportovní události.

Příklad v rámci tenisového turnaje se může jednat o sázky na:

Roger Federer zvítězí v semifinále Wimbledonu
Roger Federer se stane vítězem Wimbledonu

Kurz na druhou událost je závislý na výsledku první události, z tohoto důvodu nelze aplikovat kurz na vítězství Rogera Federera v turnaji, k výpočtu výsledného kurzu hromadné sázenky. Pro výpočet výhry bude aplikován kurz druhé události, který byl aktuální po ukončení předchozí události. Dojde tedy k nahrazení původního kurzu za kurz, který byl aktuální po výhře Rogera Federera v semifinále.
10.3

Hromadné sázenky, které kombinují sázky vztahující se k různým sportovním událostem, kdy výsledek jedné sázky je v závislosti na výsledku jiné.

Příklad z koňských dostihů:

Septimus zvítězí Dante Stakes

a

Septimus zvítězí Epsom Derby.

Sázka na to, že Septimus zvítězí Epsom Derby je závislá na skutečnosti, zda zvítězí Dante Stakes. Z tohoto důvodu nelze akceptovat sázenky, které kombinují tyto sázky. Namísto toho může být vypsána speciální sázka, která bude obsahovat podmínku vítězství v obou zmíněných událostech.
10.4

V případě neúmyslného přijetí spolu souvisejících sázek si Sportingbet vyhrazuje právo zrušit část sázky či celou sázku.

Registrujte se zde!

Next Page »